Rabu, 28 November 2012

Laporan Bahasa JawaLEMBAR PENGESAHAN
            Laporan kunjungan  Industri SMK Negeri 1 Mondokan dateng UIN Syarif Hidayatullah niki, disahken:

            Dinten      :
            Tanggal    :
            Papan       : SMK Negeri 1 Mondokan            Pembimbing                                                                            Guru Bahasa Jawa


          Maryani, S.Pd.I                                                                         Dyah Meitasari, S.S.

Kepala Kapro


Hari Purwoko, S.SiKATA PENGANTAR
            Puji syukur dhumateng Allah SWT ingkang Maha Kuasa ingkang sampun maringi pinten-pinten karohmatan tuwin Hidayah, s’ahingga “Karya Tulis Kunjungan Industri” saget rampung kanthi sae, Karya Tulis Kunjungan Industri ingkang isinipun materi kangge nambah pengetahuan kita luwih kathah.
            Karya tulis niki saget maringi gambaran kangge damel karya tulis liyane utawa saget damel kita mangerteni kunjungan industri ing “Pusat TIK Nasional (ICT Center)”. Kajaba iku kangge ningkataken keefetifan pambelajaran lan saget tetep sejajar kaleh perkembangan Teknologi Informasi.
            Akhire ing kasempatan niki penulis nyampeaken mathur suwun kangge sedaya pihak ingkang sampun mbantu ngrampungaken karya tulis niki. Kritik lan saran sing ngebangun sanget kita harapke kangge kasempurnaan karya tulis niki.

                                                                                            Mondokan,         November 2012


                                                                                                             Penulis


Daftar Isi

Halaman Judul......................................................................................................... i
Lembar Pengesahan................................................................................................ ii
Kata Pengantar........................................................................................................ iii
Daftar Isi................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang........................................................................................ .... 1
B.     Tujuan...................................................................................................... .... 1
C.    Manfaat.................................................................................................... .... 1
BAB II PROFIL DU/DI
A.    Sejarah..................................................................................................... .... 2
B.     Makna Logo............................................................................................. .... 2
C.    Visi lan Misi.............................................................................................. .... 3
BAB III HASIL KEGIATAN
A.    Pengenalan............................................................................................... .... 4
B.     Praktek..................................................................................................... .... 4
C.    Penutup.................................................................................................... .... 5
BAB IV PENUTUP
A.    Kesimpulan.............................................................................................. .... 6
B.     Kritik lan Saran....................................................................................... .... 6         
LAMPIRAN........................................................................................................ .... 7

BAB I
PENDAHULUAN
A.      Latar Belakang
Sak cepete perkembangan teknologi, dunia pendidikan dituntut kangge lwih ngembangake era globalisasi. Ing usaha ningkataken lan nembangaken mutu / kualitas pendidikan sing wonten mangrupa ilmu pengetahuan lan teknologi. Ilmu sing angsal saking sekolahan taseh sanget kurang, amarga taseh wonten ilmu sing kurang dimangertos, amargo sistem praktek sing kurang, sahinggo diperluake kunjungan industri wonten perusahaan utawa Universitas sing sesuai karo jurusan kito. Kegitan kasebut saget ngabantu kita lan damel motivasi kangge ngabuat kita luwih sregep.
Kegitan kasebut sampun diwajibaken wonten sekolah, sehingga siswa-siswi SMK NEGERI 1 MONDOKAN ngwontenaken kunjungan industri.

B.       Tujuan Kegiatan
1.      Kangge nambah gambaran tentang meniko ingkang sampun lulus mangke dados niki.
2.      Kangge nambah pengetahuan lan pengalaman.
3.      Kangge ngabuat kita lewih sregep.

C.      Manfaat Kegiatan
1.      Kangge siswa
a.       Nambah ilmu pengetahuan lan pengalaman
b.      Ngamudahake kito kangge kerja bareng kalihan perusahaan.

2.      Kangge perusahaan / industri
a.       Ngamudahake perusahaan kangge madosi tenaga kerja sing berpendidikan.
b.      Angsal dadosaken inovasi lan motivasi kangge perusahaan supaya lewih maju.BAB II
PROFIL DU/DI
A.      Sejarah
Tanggal 1 Juli 2007, UIN Sarif Hidayatullah Jakarta ngrayakaken golden anniversar. Sampun 50 tahun UIN Syarif Hidayatullah nglampahaken jejibahanipun dados institusi ingkang saget cetak generasi muda ingkang pinter lan luhur budi pekertinipun. UIN Syarif Hidayatullah sampun nglampahi pinten-pinten sejarah lan sampun dados salah stunggilipun Universitas Islam terkemuka ing Indonesia.
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ditetapne saking surat keputusan Presiden RI nomer 031 Tahun 2002. Sejarah dibangunnipun UIN Syarif Hidayatullah dados pandorong perkembangan perguruan tinggi islam ing Indonesia kangge nyekapi kebutuhan pendidikan tinggi islam moderen ingkang sampun diwiwiti sakderengipun Indonesia merdiko. Ing zaman penjajahan Belanda, Dr. Satiman Wijasanjoyo, salah satunggilipun muslim terpelajar sampun nate mbangun pesantren luhur dados lembaga pendidikan Tinggi Inslam. Nanging mboten saget amargi wonten penjajah Belanda.
PTAIN gadhah 3 jurusan inggih punika: Tarbiah, Qodla lan Dakwah. Ing 10 tahun PTAIN saget ngalami perkembangan ingkang sae jumlah mahasiswa soyo kathah lan mboten dugi saking Malaysia, Brunai, lan Singapura. Kathahipun mahasiswa lan luasipun area of studies fakultas lan jurusan mata kuliah. Saking niku ADIA ing Jakarta lan PTAIN ing Yogyakarta nyawiji dados setunggal lembaga pendidikan tinggi Agama Islam negeri, lewat Peraturan Presiden no.11 tahun 1960 tanggal 24 Agustus 1960. PP niki ngubah PTAIN dados Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) AL-Jamiah, Al-Islamiyah, Al-Hukumiyah.

B.       Makna Logo
Logo UIN Syarif Hidayatullah Jakarta gadahi 4 karakter inggih puniko, keislaman, keilmuan, keindonesiaan, lan globalisasi, Antawisipun:
1.      Bayang-bayang bola dunia
-          Gambarkan wawasan global UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
-          Gambaraken misi islam ingkang dados rahmat kangge alam semesta ingkang diembah dateng UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
-          Gambarkan Edar Elektran.
2.      Garis Edar Elektron
-          Gambaraken ilmu pengetahuan ingkang terus digali, diriset lan dikembangne.
-          Gambaraken perubahan la dinamika kehidupan ingkang kedah ditanggapi dening UIN Syarif Hidayatullah.
-          Gambaraken koajegan sunatullah.
3.      Bunga lotus utawa sidrah
-          Dipendet saking Al-Qur’an : Sidra Al-Muntaha lambang lan cita-cita para mukmin supados saget.
-          Gadahi pengetahuan kebenaran paling duwur.
4.      Kitab
-          Gambaraken petunjuk kehidupan lan moral saka suber inspirasi lan kaidah hukum ingkang sampun wonten ing kitab suci Al-qur’an lan Al-hadits ingkang kedah di taati kangge pengembangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
-          Gambarake ilmu pengetahuan ingkang tertulis ing literatur ingkang kedah digali lan dikembangaken dening UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
5.      Garis putih ing tembung UIN
-          Gambaran tali pengikat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ingkang dados universitas kuat, Istiqomah, teguh pendirian lan ngutammakaken intelektual lan moral.
-          Gambaraken sirat al-mutaqin
6.      Warna Biru
ngelambangaken ilmu, ayem tentrem, lan kepulauaan Indonesia wonten antawisipun 2 samudra, sedaya wiliyah ingkang nemuaken peradaban dunia.
7.      Warna Kuning
Ngelambangaken cita-cita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tumuju taun keemasn, kecermelangan,
C.      Visi
Gadah persaingan ingkang sae ing ngembangaken lan ngintegrasi aspek keilmuan, keislaman lan ke Indonesia.
D.      Misi
1.      Saget cetak sarjana ingkang gadhah keunggulan kompetitif ing persaingan global.
2.      Nambah kualitas penelitian lan pengabdian ingkang gadhah manfaat kangge kepentingan keilmuan lan kemasyarakatan.
3.      Nambah kualitas pendidikan kangge ngembangaken ngintegrasi aspek keilmuan, keilaman,lan ke Indonesia.
BAB III
HASIL KEGIATAN

A.      Pengenalan
Saksampunipun kita dateng wonten UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kita disambut ramah kaleh staf UIN kasebat. Kita diajak kaleh satunggalipun wonten UIN kangge munggah ing lantai 4, tengmriko kita mlebet wonten ruangan ingkang sae lan ageng, ruang kasebut kangge pertememuan penting.
Teng ruangan kasebut dikenalake bab UIN lan sambutan saking guru SMK N 1 Mondokan lan staf saking UIN ingkang ngawakilke. Kito teng mriko ngendikaaken sejarah saking UIN kasebut, khususe wonten kampus 2 niki pusat TIK Nasional, amargi UIN niki tempat ingkang cocok amargi uga kalian jurusan kami.

B.       Praktek
Saksampunipun pengenalan bubar kita diparo dados 2 kelompok kangge ngamudahhake kito mangertos apa wae fasilitas ingkang dipun gadhah pusat TIK Nasional UIN Syarif Hidayatullah.
Ingkang wonten lantai 3, yaiku:
1.      LAB I         à Windows
2.      LAB 2         à Linux Based
3.      LAB 3         à Aplication
4.      LAB 5         à Multimedia
5.      LAB 6         à Multimedia 2
6.      LAB 7         à Geographic Information System
7.      LAB 8         à Networking and Telecomunication (SISCO)
8.      LAB 9         à SUN SOLARIS BASED
9.      LAB 10       à Computer Essential
10.  R&D 3        à Network and Telecomunication Development.
11.  R&D 2        à Content Development
12.  R& 1           à Software Development
13.  302              à E Learning

Sak sampunipun wonten lantai 3, sak niki gantian kelompok liane, sahingga kita nglanjutake teng lantai 2, teng mriko mboten katah koyo wonten lanta 3, wonten lantai 2 kasebut menurut kulo terfokus kalian ruang Digital Studio.
Digital Studio yaiku ruang kangge shutting lan ruang kontrol. Teng mriko wonten ruang ingkang kulo ningali teng TV, wonten 3 kamera ingkang sae, lan penyimpanan ngagunaake CD mini TV. Sak wise ruang shutting kita diajak wonten ruang kontrol, teng mriko fungsine kangge tempat ngtur kamera (switcer) lan ngatur (micer). Masih wonten satunggal ruangan maleh, yaiku ruangan ingkang kulo dados ucapake kangge ngelangsungake siaran radio.


C.      Penutup
Sakwise kita ngelakuake praktek ningali fasilitas ingkang wonten kampus 2 yaiku pusat TIK Nasional kita ngelanjutake wonten lantai 4 kangge nglanjutake agenda selanjute. Kita diajak lan dimangerteni pengenalan tentang multimedia kangge bisnis, sakwise kui, wonten sesi tanya jawab, lan sayange wonten 3 tiang ingkang tangklet.
Kegiatan wonten pusat TIK Nasional dipungkasi kalean maem siang kalian konco-konco lan staf saking UIN Syarif Hidayatullah lan dilanjutake agenda kita ingkang lain. Semoga kunjngan kito wonten UIN Syarif Hidatullah saget dadi manfaat.
BAB IV
PENUTUP
A.      Kesimpulan
Dados kulo rame saget samopun ngunjungi UIN Syarif Hidatullah Jakarta, amargi kulo sampun katah angsalake ilmu saking kunjungan industri kasebut semoga ilmu ingkang sampun kulo angsalaken teng mriko, kulo angsal mraktekake lan terutama kangge SMK Negeri 1 Mondokan ingkang angsal dados motivasi supaya sekolah kito langkung maju.

B.       Kritik
1.      Kurnge persiapan kangge nglampahaken kunjungan industri.
2.      Mboten njelasinipun kangge jelasaken satunggal perintah ingkang wonten.

C.      Saran
1.      Ampun cuek, lan ampun setengah-setengah njelasake
2.      Sak derengipun damel janji rumiyenn supaya mboten wonten kalepatanipun.Tidak ada komentar:

Posting Komentar